Andrássy Kurta János Művészeti Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT
(kivonat)

Ruszináné Törley Mária szobrászművész Andrássy Kurta János képzőművészeti hagyatékának, szellemi örökségének ápolása és szobrász művészetének megismertetése céljábÛl alapítványt hoz létre.

Andrássy Kurta János (1911-2008) szobrászművész a Magyar Képzőművészek Egyesületének, a Képzőművészek Új Társaságának és az Új Művészek Egyesületének tagja volt. Bartók és Kodály hatására a népi szobrászat kutatását kezdte meg, melynek első eredményeit a "Magyar nép szobrászata" című könyvében összegezte. Kb. 60 köztéri műve áll az országban. Sárospatak díszpolgárává választotta.

Az alapítvány elnevezése:
Andrássy Kurta János Művészeti Alapítvány

Az alapítvány célja:
Andrássy Kurta János életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása, képzőművészeti és irodalmi alkotásainak megismertetése, népszerűsítése, a Sárospataki Képtár kezelésében lévő Andrássy Kurta János gyűjtemény támogatása, anyagi támogatás a közter¸leteken álló szobrai állagmegóvásához. A magyar képzőművészet és irodalom megismertetése, képzőművészek támogatása.

Az alapítvány céljának részletezése:

 1. Andrássy Kurta János alkotásainak megőrzése, népszerűsítése, továbbá a magyar képzőművészet és irodalom hazai és külföldi megismertetése kiállításokon, előadásokon és rendezvényeken.
 2. Andrássy Kurta János írásainak fordítása, kiadása.
 3. A Sárospataki Képtár kezelésében lévő Andrássy Kurta János gyűjtemény megőrzésének, fenntartásának támogatása.
 4. Andrássy Kurta János közterületeken állÛ szobrai állagmegóvásának anyagi támogatása.
 5. Képzőművészek, művészettörténészek, néprajzkutatók anyagi támogatása. A támogatásra jogosult személyeket a Kuratórium jelöli ki.
 6. A képzőművészet, a zene és az irodalom együttes megjelenítése művészeti összejöveteleken, valamint hazai és külföldi rendezvényeken.
 7. Képzőművészeti, néprajzi és művészettörténeti tanulmányok, információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és kiadása.
 8. Nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997.évi CLVI. Törvény (KSZT) 26.ß. c) pontja alapján:
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása.
Az Alapítvány fő tevékenysége mellett gazdasági, vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, az kizárólag azt Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elk¸lönítetten kell nyilvántartani. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, semmilyen politikai tevékenységet nem támogat.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat pénzbeli, vagy egyéb vagyoni hozzájárulás formájában, ha az alapítványi célokkal egyetért.
A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

4.Az alapítvány induló vagyona:
Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozók hozzájárulásai teljes egészében felhasználhatók az Alapítvány céljaira.

5.Az alapítványi vagyon felhasználásának módja:
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. Az alapítványi vagyon tőkéje, annak hozadéka (pld. kamat) felhasználható az Alapítvány működése és céljai megvalósítása érdekében, a célokban megfogalmazott tevékenységekre és az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre.
Az Alapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezheti, a szabad pénzeszközöket azonban értékpapírba nem fektetheti. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végezhet.
Az alapítványi vagyon felhasználható:

 • Az Alapító okirat 4. pontjában felsorolt képzőművészeti alkotások állagmegóvásának, művészettörténeti és néprajzi kiadványok szerkesztésének, fordításának, kiadásának és terjesztésének költségeire,
 • Kiállítások, előadások, rendezvények szervezésére és költségeire,
 • Sárospataki Képtár kezelésében lévő Andrássy Kurta János gyűjtemény megőrzésének, fenntartásának támogatására,
 • Képzőművészek, művészettörténészek, néprajzkutatók anyagi támogatására ösztöndíj vagy vissza nem térítendő anyagi támogatás formájában,
 • Képzőművészeti, néprajzi és művészettörténeti tanulmányok, információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok kiadására,
 • Az alapítvány céljának elérése érdekében szükséges eszközök beszerzésére, az alapítvány céljának elérése érdekében felmerülő utazási költségekre, és az adminisztráció költségeire.
Az Alapítvány anyagi támogatást egyéni kérelmek alapján nyújthat. A támogatott személyek tevékenységének az alapítványi célokhoz kell kapcsolódnia, azok megvalósítását kell segítenie.
A támogatás mértékéről, időtartamáról és a támogatásban részesülő személyről a kuratórium dönt.

6.Az alapítvány kezelője:
Az Alapítvány kezelője az öt tag˙ kuratórium. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel.
A kuratórium az Alapítvány általános kezelő és ügydöntő szerve.
A kuratórium dönt - az alapító okirat keretei között - az alapítványi vagyon felhasználásáról, az Alapítvány működéséről, az alkalmazottak létszámának és feladatkörének meghatározásáról. Elfogadja az éves gazdasági tervet és költségvetést, dönt a csatlakozások elfogadásáról, meghatározza az ösztöndíjak és egyéb anyagi támogatások mértékét és kijelöli az anyagi támogatásra jogosult személyt.
A kuratórium tagjai munkájukért az Alapítványtól ellenszolgáltatást, díjazást nem kapnak.

A kuratórium szervezete:

  Elnök és négy kuratóriumi tag
Az elnök hatáskörébe tartozik, hogy gondoskodjon az Alapítvány céljának megfelelő működésről, a kuratóriumi határozatok és a vonatkozó jogszabályok betartásáról. Az elnök egyben az Alapítvány képviselője.
Az elnök látja el az Alapítvány szervezési és ¸gyintézési feladatait. Elkészíti az éves gazdasági tervet és a költségvetési előterjesztést, melyet a kuratórium fogad el. Tájékoztatja a kuratóriumot a célok megvalósításáról. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

Az alapító által kijelölt kuratóriumi tagok:
Elnök:
  Andrási Bálint
A kuratórium további tagjai:
 • Lábody Sarolta
 • Andrási Balázs
 • Sallai Géza
 • Feledy Balázs
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratórium ülései nyilvánosak.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, kivéve a személyiségi jogok védelmét és más jogszabályokban biztosított korlátokat. Az Alapítvány www. andrassykurtajanos.hu internetes honlapján kell közzétenni a dokumentumokat, hogy az érdeklődők azokat megismerhessék.
Az Alapítvány köteles a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, valamint az elfogadott közhasznúsági jelentést internetes honlapján közzétenni.

Budapest, 2009. szeptember 7.